Sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ Kho Tùy chọn Mua hàng
Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, chưa từng bị limit. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business. Giảm giá khi mua ở mốc 10, 20 tài khoản.
75,000.0 145,000.0 
Xóa
Mua
Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit 1 bước ID (có email khôi phục từ Paypal). Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business. Giảm giá khi mua ở mốc 10, 20 tài khoản.
95,000.0 165,000.0 
Xóa
Mua
Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, đã xác minh danh tính 2 bước ID + Address tại paypal.com/policy/hub. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID + Bank Statement). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi gửi xác minh danh tính lại, tạo invoice hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
310,000.0 400,000.0 
Xóa
Mua
Tài khoản có 5 giao dịch nhận tiền dạng goods/service, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit (có email khôi phục từ Paypal). Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID + Bank Statement). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
280,000.0 500,000.0 
Xóa
Mua
Tài khoản có 10 giao dịch nhận tiền dạng goods/service, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit (có email khôi phục từ Paypal). Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID + Bank Statement). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
400,000.0 620,000.0 
Xóa
Mua
Tài khoản có giao dịch nhận tiền dạng goods/services, đã lên seller (có email thông báo từ Paypal) & chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit (có email khôi phục từ Paypal).  Tài khoản Paypal Seller có tỷ lệ bị tạm giữ (hold) khi nhận tiền thấp hơn loại tài khoản khác. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID + Bank Statement). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
1,500,000.0 1,900,000.0 
Xóa
Mua