Hướng dẫn nhập Cookie cho tài khoản Paypal

  • Ấn vào biểu tượng profile của Chrome
  • Ấn Add để tạo một profile mới
  • Đặt tên bất kỳ cho profile, sau đó ấn Done
  • Mở profile mới tạo. Tìm J2TEAM Cookies extension hoặc mở link => https://chrome.google.com/webstore/detail/j2team-cookies/okpidcojinmlaakglciglbpcpajaibco, sau đó ấn Add to Chrome để cài đặt
  • Ấn vào biểu tượng extension rồi ấn ghim để Extension hiện lên (như ảnh dưới)
  • Mở file cookie mà chúng tôi cung cấp, copy toàn bộ
  • Mở trang đăng nhập Paypal, ấn vào biểu tượng J2TEAM Cookies, ấn Import và chọn Import from text
  • Paste toàn bộ Cookie vừa copy ở trang chúng tôi cung cấp rồi ấn vào Import
  • Cookie được nhập thành công
  • Tải lại trang và đăng nhập