Hướng dẫn nhập Cookie cho tài khoản Paypal

  • Ấn vào biểu tượng profile của Chrome
  • Ấn Add để tạo một profile mới
  • Đặt tên bất kỳ cho profile, sau đó ấn Done
  • Mở profile mới tạo. Tìm Cookie-Editor extension hoặc mở link => https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-editor/hlkenndednhfkekhgcdicdfddnkalmdm, sau đó ấn Add to Chrome để cài đặt
  • Ấn vào biểu tượng extension rồi ấn ghim để Extension hiện lên (như ảnh dưới)
  • Mở file cookie mà chúng tôi cung cấp, copy toàn bộ
  • Mở trang đăng nhập Paypal, ấn vào biểu tượng Extension Cookie-Editor, ấn Import
  • Paste toàn bộ Cookie vừa copy ở trang Savetext rồi ấn vào biểu tượng Import
  • Cookie được nhập thành công, sẽ có thông báo “Cookies were created”
  • Tải lại trang và đăng nhập