Paypal Việt đã có giao dịch nhận tiền

 • Tài khoản có 5-10 giao dịch nhận tiền dạng goods/service
 • Tài khoản chưa từng bị limit.
 • Tài khoản loại này nhận tiền dạng goods/services sẽ bị tạm giữ tiền trong 21 ngày
 • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email(Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc nào được gửi kèm).
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc nâng cấp lên Business.
300,000.0 350,000.0 

Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch nhận tiền (Không bị tạm giữ/hold khi nhận tiền) (Sao chép)

 • Tài khoản có 5-10 giao dịch nhận tiền dạng goods/service, chưa liên kết với trang web nào, chưa từng bị limit.
 • Lưu ý: Tài khoản có tỷ lệ bị tạm giữ (hold) khi nhận tiền rất thấp chứ không tuyệt đối 100%, vì còn tùy thuộc số lượng và nguồn tiền
 • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook. (Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc, ID nào được gửi kèm).
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
500,000.0 600,000.0 

Tài khoản Paypal Việt Nam đã có giao dịch nhận tiền (Không bị tạm giữ/hold khi nhận tiền) + Đã lên seller (Sao chép)

 • Tài khoản có 10 giao dịch nhận tiền dạng goods/services, đã lên seller (có email thông báo từ Paypal) & chưa liên kết với trang web nào, chưa từng bị limit.
 • Lưu ý: Tài khoản có tỷ lệ bị tạm giữ (hold) khi nhận tiền rất thấp chứ không tuyệt đối 100%, vì còn tùy thuộc số lượng và nguồn tiền
 • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook. (Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc, ID nào được gửi kèm).
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
800,000.0 1,000,000.0